torat hatanaim baba matziah main

תקופת התנאים ארכה כמה מאות שנים, ובתקופה זו נשנו עשרות אלפי משניות וברייתות. רבי יהודה הנשיא ברר את התמצית של כל התורה שנשנתה בתקופה זו וערך ממנה את המשנה, על פי מה שקיבל מרבו רבי מאיר. חלק נוסף נערך כתוספתא על ידי רבי חייא ורבי אושעיא תלמידי רבי. חלק שלישי נערך בידי תנאים ואמוראים שונים במדרשי ההלכה, וחלק רביעי מובא כברייתות בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי.

מימרות האמוראים וסוגיות הגמרא בנויות הרבה על ההשוואה בין המקורות השונים מתקופת התנאים: משנה לעומת תוספתא, משנה לעומת ברייתא, ברייתא לעומת תוספתא, וכדומה. לימוד מקדים של המשנה, התוספתא, מדרשי ההלכה והברייתות יכולה לסייע בהבנת סוגיית הגמרא, כי הלומד מגיע "מוכן" ל"שיעור" של הגמרא לאחר שהכין את "דף המקורות" המקדים.

לשם כך, ערכנו כדוגמא את מסכת בבא מציעא, כאשר לצד כל משנה מובאות המקבילות לה מהתוספתא, מדרשי ההלכה והברייתות שבתלמודים. לצד המקורות, הצבענו על נקודות לעיון בהקבלות אלה, עם הפניות לסוגיות הגמרא ולפרשנים שעוסקות בנקודות אלה.

רוצה לקנות? לחץ כאן.